Godrej Nest Noida Floor Plan

Godrej Nest Noida Floor Plan 105 Sqft. 3 BHK + S +T
105 Sqft. 3 BHK + S +T
Godrej Nest Noida Floor Plan 114 Sqft. 3 BHK + Utility + Store
114 Sqft. 3 BHK + Utility + Store
Godrej Nest Noida Floor Plan 126 Sqft. 3 BHK + Store + Utility (Iconic Tower)
126 Sqft. 3 BHK + Store + Utility (Iconic Tower)
Godrej Nest Noida Floor Plan 150 Sqft. 4 BHK + Utility (Iconic Tower)
150 Sqft. 4 BHK + Utility (Iconic Tower)
Godrej Nest Noida Floor Plan 169 Sqft. 4 BHK+ Utility + Family Lounge (Iconic Tower)
169 Sqft. 4 BHK+ Utility + Family Lounge (Iconic Tower)
Godrej Nest Noida Floor Plan 177.16 Sqft. 3 BHK+S
177.16 Sqft. Sqft. 3 BHK+S Villas
Godrej Nest Noida Floor Plan 191.38 Sqft. 3 BHK+S+T
191.38 Sqft. Sqft. 3 BHK+S+T Villas
Godrej Nest Noida Floor Plan 256 Sqft. Tentative (Pent House)
256 Sqft. Tentative (Pent House)
Godrej Nest Noida Floor Plan 284 Sqft. Iconic Tower (Pent House)
284 Sqft. Iconic Tower (Pent House)
Godrej Nest Noida Floor Plan 312 Sqft. Iconic Tower (Pent House)
312 Sqft. Iconic Tower (Pent House)
Godrej Nest Noida Floor Plan 326 Sqft. Tentative (Pent House)
326 Sqft. Tentative (Pent House)

Enquire Now